ගවේෂණ.com - gaweshana.com

අපගේ වෙබ් අඩවිය සාදරයෙන් පිලිගන්නවා. වෙබ් අඩවිය තුල සිදුවන නඩත්තු කටයුතු හේතුවෙන් අප විසින් මේ දිනවල වසා ඇති අතර ඒ සදහා බොහෝ කාලයක් ගත නොවන බව ඔබට සතුටෙන් දන්වා සිටිනවා. වැඩ කටයුතු අවසන් වූ වහාම ඒ පිලිබදව අපගේ පොෂ් ගැමියා ෆේස්බුක් පිටුව මගින් ඔබව දැනුවත් කරනු ලබයි. ඒ සදහා අපගේ ෆේස්බුක් පිටුව ලයික් කර අප සමගම රැදී සිටින මෙන් ඔබගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා.. සිතුතියි..

https://www.facebook.com/poshgamiya/